Taifun B (üldhävitav umbrohutõrjevahend)

7,10 

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste raskesti tõrjutavate umbrohtude tõrjeks. Kasutatakse muru uuendamisel, viljapuu- ja marjaaedade ning puukoolides reavahede hooldamisel, mahasaetud puude kändudel uute kasvude tekkimise takistamiseks.

Laos

Taifun B (üldhävitav umbrohutõrjevahend)

7,10 

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste raskesti tõrjutavate umbrohtude tõrjeks. Kasutatakse muru uuendamisel, viljapuu- ja marjaaedade ning puukoolides reavahede hooldamisel, mahasaetud puude kändudel uute kasvude tekkimise takistamiseks.

Laos

Tootekood 9337 Kategooria

Kirjeldus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaadel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimlates, puukoolides, põllukultuuridel ning võrmi kollete hävitamiseks ristikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartulil ning suhkrupeedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.
 

HOIATUS!
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast
puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab
infolehel vastavast tabelist.
Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste
vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või
kuivatamiseks.
Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada
loomasöödaks.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka
siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Ilma taimekaitsetunnistuseta kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m2 või 0,5h päevas.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.