Ilutaimede kasvu ja arengu parandamine biopreparaatidega.

 Eesti Innovatsiooniklastri (EIK) Ilutaimede projekti raames koostöös Eesti Maaülikooliga uuritakse erinevate biostimulantide mõju üheaastaste ilutaimede kasvule ja arengule. Katsed algasid 2017.aastal ja kestavad kuni 2020. aasta novembrini.
 Biostimulandid on erineva loodusliku päritolu ja koostisega preparaadid, millega töödeldakse taimi ja mulda, et parandada taimedes toimuvaid füsioloogilisi protsesse. Nende kasutamisega suureneb taimede vastupanu põuale, liigniiskusele ja väheneb väetusvajadus ning paranevad kasvu parameetrid stressi tingimustes. Seega võiks biostimulantide kasutuselevõtt vähendada kulusid tootmisele, tõsta toodete kvaliteeti ja säästa keskkonda.  Innovatsioonitegevuse kaudu soovitakse muuta ilutaimede tootmist efektiivsemaks läbi biopreparaatide kasutuselevõtu. Lisaks teadvustada tootjatele keskkonnasäästlike tootmisvõtete rakendamise võimalikkust ilutaimede tootmises ja tõsta nende teadlikkust biopreparaatide mõjust ilutaimedele. Positiivsed mõjud keskkonnale tulenevad vähenenud vajadusest kasutada tootmises pestitsiide, keemilisi väetisi ja vett.
Katsetaimed pärinevad Hollandi noortaimede tootjafirmalt Syngenta FPS ja Florensis. Kanepi Aiand OÜ-sse aitas taimedel jõuda Horticom OÜ, aiandus- ja põllumajanduskaupade hulgimüügiga tegelev ettevõte Eestis.

            2017. AASTA KATSE
 Katses oli liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sort Caliente ’Deep Red’. Katsevariantideks olid tavaväetamine, Phosfik ning 2 biostimulanti- Megafol ja Allgrow.    Kastmisväetamine viidi läbi vastavalt tootjapoolsetele soovitusele, võttes arvesse toodet. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 22. juunist umbes 15-päevaste (10.07, 26.07, 11.08, 26.08, 12.09, 30.09) intervallidega kokku 7 korda.
Järeldused 2017.a.:
● Allgrow suurendas õisikute arvu ja puhmiku laiust ning taimede kaltsiumi ja magneesiumi sisaldust.
● Megafol suurendas taimelehtedes lämmastiku sisaldust.
● Phosfik suurendas taimelehtedes fosfori ja kaaliumi ning paljude substraadis määratud näitaja sisaldust.
● Nii Allgrow kui Megafol puhul toimus õisikuvarte arvu järsk suurenemine 2 nädalat varem võrreldes tavaväetamise ja Phosfikuga.
● Vaadeldud variantide vahelised erinevused olid üldjuhul väikesed ja visuaalsel hindamisel ei olnud variantidevahelised erinevused märgatavad.

2018.a. on plaan jätkata katset liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sordiga Caliente ’Deep Red’ ja võtta lisaks juurde ka aed-puispetuunia (Calibrachoa parviflora). Lisaks Allgrow-le ja Megafolile on plaanis juurde võtta veel 1-2 biostimulanti.


22. juuni 2017


26. juuli 201711. august 2017


26. august 2017


12. september 2017


30. september 2017

             

            2018. AASTA KATSE

Lisaks eelmise aasta liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) sordile Caliente ’Deep Red’, oli katses ka puispetuunia (Calibrachoa parviflora) lavendlililla õievärvusega sort Cabaret `Lavender`. Katsevariantideks olid tavaväetamine (kontroll ehk võrdlusvariant teiste variantidega), väetamine poole normiga ja biostimulandid Megafol, Allgrow, Radifarm ning Fylloton. Tavaväetamine tähendab taimede väetamist aiandis kasutatava väetislahuse kontsentratsiooni ja normiga. Väetamine poole normiga tähendab väetamist poole lahjema nö. tavaväetise lahusega. Biostimulantidega variantide kastmisväetamine viidi läbi vastavalt toodete tootjapoolsete soovituse järgi ning lisaks ka pool tavaväetuse normist. Taimed potistati 26.04. ja esimene kastmine biostimulantidega tehti 17.05. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 30.05. 14-päevaste (30.05, 14.06, 27.06, 11.07, 25.07. 8.08, 22.08, 7.08) intervallidega kokku 8 korda.

Järeldused 2018.a. pelargoon:

 • Allgrow ja Megafol suurendasid taimedel harude arvu.

 • Allgrow suurendas õisikute arvu võrreldes tavaväetamisega. Megafoli mõju oli sarnane tavaäetamisega. Ülejäänud variantidel oli õitsemisele pigem negatiivne mõju st. vähendasid õisikute arvu.

 • Allgrow suurendas taimede kasvu andes lopsakama ja kõrgema taimiku. Samas kui Megafol, Fylloton ja Radifarm variantide taimed olid madalamad ja kompaktsemad.

 • Elektrijuhtivuse (EC) näitaja, mille alusel hinnatakse toitainete hulka substraadis, oli kasvuperioodi esimeses pooles (juuni, juuli) madalaim Allgrow variandis. Järgnesid Megafol, tavaväetamine ja poole normiga tavaväetamine. Kõige kõrgem EC oli Radifarmi ja Fyllotoni variantides. Kasvuperioodi lõpus (august, september) katsevariantide vahel erinevusi enam polnud. Madal EC kasvuperioodi algul võib olla tingitud sellest, et neis variantides oli taimedel aktiivsem kasv ja kasutasid substraadist rohkem toitaineid. Vahe kasvus ja õitsemises oli ka visuaalselt näha. Kasvuperioodi lõpus said hoo sisse ka Radifarmi ja Fyllotoni variandi taimed ning siis enam katsevariantide vahel erinevusi polnud.

 • Lehtede arv taime kohta oli suurim Allgrow variandis. Järgnes tavaväetamine. Kõige väiksem lehtede arv oli Fylloton variandis. Megafol, Radifarm ja pool tavaväetamisest jäid võrdlemisi sarnasele tasemele.

 • Kasvuperioodi lõpus tehtud leheanalüüsid näitasid, et madalaima K, Ca ja Mg ning kõrgeima N sisaldusega olid tavaväetamise variandi taimede lehed. Ülejäänud variantide vahel olulisi erinevusi polnud.

Järeldused 2018.a. puispetuunia:

 • Kui juuni keskel oli õite arv erinevatel variantidel sarnane (va. Fylloton, millel oli vähem), siis edasi oli enim õisi Allgrowga kastetud taimedel. Kõige vähem õisi oli Fyllotoniga kastetud taimedel. Võrreldes Allgrowga kohati lausa poole vähem õisi. Ülejäänud katsevariandid olid sarnased.

 • Suurima läbimõõduga taimik oli Allgrow variandis. Ülejäänud variandid olid sarnased.

 • EC oli madalaim Allgrow variandis.

 • Allgrow variandis oli lehtedes väikseim N, K, Ca ja Mg sisaldus.

  2019.aastal on plaan jätkata katset liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sordiga Caliente ’Deep Red’ ja aed-puispetuunia (Calibrachoa parviflora) sordiga Cabaret `Lavender`.  Katsevariantideks tulevad tavaväetamine (kontroll ehk võrdlusvariant teiste variantidega), väetamine poole normiga ja biostimulandid Megafol, Allgrow, Radifarm ning Fylloton.

             14.juuni 2018            27.juuni 2018            11.juuli 2018            25.juuli 2018            8.august 2018

           2019. AASTA KATSE

Katses olid liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) sort Caliente ’Deep Red’ ning puispetuunia (Calibrachoa parviflora) lavendlililla õievärvusega sort Cabaret `Lavender`. Katsevariantideks olid tavaväetamine (kontroll ehk võrdlusvariant teiste variantidega), väetamine poole normiga ja biostimulandid Megafol, Allgrow, Radifarm ning Fylloton. Tavaväetamine tähendab taimede väetamist aiandis kasutatava väetislahuse kontsentratsiooni ja normiga. Väetamine poole normiga tähendab väetamist poole lahjema nö. tavaväetise lahusega. Biostimulantidega variantide kastmisväetamine viidi läbi vastavalt toodete tootjapoolsete soovituse järgi pluss lisaks ka pool tavaväetuse normist. Aed-puispetuuniad potistati 30.04. ja liikidevahelised pelargoonid 10.05. Esimene kastmine biostimulantidega tehti 20.05. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 29.05. 14-päevaste (29.05.,12.06, 26.06, 10.07, 24.07. 07.08, 22.08) intervallidega kokku 8 korda.

Järeldused 2019.a. pelargoon:

 • Allgrow, Megafol ja Radifarm suurendasid taimedel harude arvu. Fyllotoni mõju oli kasvuperioodi algul negatiivne st. harude arv oli väiksem tavaväetamise (NPK) ja poole tavaväetamise (1/2NPK) variantidest. Kasvuperioodi lõpuks jäi Fyllotoni mõju küll teistele biostimulantidele alla, aga tõusis NPK ja 1/2NPK variantidega samale tasemele.

 • Biostimulantide mõju pelargoonide õitsemisele jäi see aasta võrdlemisi tagasihoidlikuks ja varieeruvaks ning selget läbivat õisikute arvu suurendavat mõju võrreldes NPK ja 1/2NPK variantidega oli preparaatidel vähe. Allgrow mõju oli algul positiivne (12.06 mõõtmine), siis kasvuperioodi keskel negatiivne (26.06, 10.07 mõõtmised) ja lõpuks jällegi positiivne (7.08, 21.08 mõõtmised). Fyllotoni, Megafoli ja Radifarmi mõju õitsemisele jäi kasvuperioodil samale tasemele NPK ja 1/2NPK variantidega kuid Fylloton vähendas õitsemist juuni lõpust (1 kuu peale viimast preparaadiga kastmist 31.05).

 • Megafol suurendas taimede kasvu, andes lopsakama ja kõrgema taimiku. Allgrow mõju jäi see aasta tagasihoidlikumaks. Positiivseid tulemusi taimede kõrguse ja laiuse kasvule oli näha ka Radifarmi puhul.

 • Elektrijuhtivuse (EC) näitaja, mille alusel hinnatakse toitainete hulka substraadis, oli kasvuperioodi esimeses pooles (kuni 10.07 mõõtmine) oluliselt kõrgem. Põhjus selles, et kuna taimede väetamine toimub koos kastmisveega, siis vihmaste ja jahedamate ilmadega puudus vajadus taimi kasta avamaal. Suurimad kõikumised EC näitajas olid juulis ja augustis: madalam kuu algul peale vihmaperioodi ja kõrgem kuu lõpus, kui oli kuivem ja oli vaja kasta. Kuigi statistiliselt usutavaid erinevusi EC arvus variantide vahel ei olnud, oli näha tendentsi, et biostimulantidega kastetud variantides oli see kõrgem.

 • Lehtede arv 3 taime kohta oli suurim Allgrow ja Megafol variantides. Kõige väiksem lehtede arv oli Fylloton variandis.

 • Nagu piltidelt näha, siis Allgrow ja Megafol oluliselt soodustasid juurte kasvu ning kõige kehvema juurekavaga olid 1/2NPK variandi taimed.

Võrreldes 2018.a. tulemustega jäi 2019.a. Allgrow mõju pelargooni taimedele tagasihoidlikumaks, kuid oli siiski positiivne. Ilmnes ka Megafoli ja Radifarmi positiivne mõju erinevatele mõõdetud parameetritele. Ning sarnaselt varasemate tulemustega oli ka sel aastal Fyllotoni mõju negatiivne.

Järeldused 2019.a. puispetuunia:

 • Õitsemise puhul saab sel aastal rääkida biostimulantide positiivse mõju puhul ainult Allgrow-st. Ülejäänud biostimulantidel mõju puudus võrreldes NPK ja 1/2NPK taimedega. Nagu ka piltidelt näha, siis katmikalal oli variantide vaheline erinevus võrdlemisi väike nii taimiku läbimõõdu kui ka õite arvu osas. Olukord muutus kardinaalselt peale taimede välja viimist katsealale. Selle aasta pidurdavaks teguriks sai õhutemperatuur, mis oli oluliselt madalam puispetuuniale meelepärasest optimumist. Madalad temperatuurid juulis põhjustasid taimedes kasvuseisaku ja ka võrsete kuivamist. Välja arvatud siis Allgrow-ga kastetud variandis, mille taimed kasvasid ja õitsesid endiselt, hoolimata madalatest temperatuuridest. Põhjus võib olla preparaadis sisalduvas kasvuhormoonis auksiinis, mis nö. sundis taimi edasi kasvama ka jahedate ilmadega. Eriti drastiline oli vahe kasvuperioodi lõpuks, mil Allgrow variandis oli keskmine õite arv 450tk poti kohta (3 taime) ja NPK variandis oli sama näitaja kõigest 73 tk.

 • Kasvuperioodi lõpuks oli juurte kasvule oluline positiivne mõju Allgrow-l. Radifarmiga kastetud taimed olid samuti rahuldava juurekavaga, kuid ülejäänud variantide juurestik oli võrdlemisi kehvas seisus.

2020.aasta on viimane katseaasta liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sordiga Caliente ’Deep Red’ ja aed-puispetuunia (Calibrachoa parviflora) sordiga Cabaret `Lavender`. Katsevariantideks tulevad tavaväetamine (kontroll ehk võrdlusvariant teiste variantidega), väetamine poole normiga ja biostimulandid Megafol, Allgrow, Radifarm ning Fylloton.

            12.JUUNI 2019             26.JUUNI 2019             10.JUULI 2019             24.JUULI 2019            22.AUGUST 2019            

            2020.AASTA KATSE

Katses olid liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) sort Caliente ’Deep Red’ ning puispetuunia (Calibrachoa parviflora) lavendlililla õievärvusega sort Cabaret `Lavender`.
Puispetuunia ja pelargooni noortaimed potistati 22.04.2020. Esimene kastmine biostimulantidega oli 4.05.2020. 28.05.2020 istutati taimed kolme kaupa suurtesse (40L) pottidesse. 19.06.2020 viidi taimed välja katsealale. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 20.05.2020 14-päevaste (20.05, 3.06, 17.06, 1.07, 15.07, 28.07, 12.08, 26.08) intervallidega kokku 8 korda. Katsevariantideks olid tavaväetamine (NPK), pool tavaväetamise normi (1/2NPK) ja pool tavaväetamise normi pluss 3 biostimulanti: Allgrow, Megafol, Radifarm. 2020.a. jäi katsest välja Fylloton kuna preparaadi mõju taimedele on eelnevatel aastatel olnud valdavalt negatiivne. Fyllotoni asemel sai katsesse poole väiksema kastmissagedusega Allgrow variant (1/2Allgrow).

Järeldused 2020.a. pelargoon:

 • Harude arvule kasvuperioodi algul biostimulantidel mõju ei olnud ja NPK variandi taimedel oli harude arv oluliselt suurem. See muutus juuni keskpaigast, mil Allgrow-ga kastmine oluliselt suurendas pelargooni taimede harude arvu. Samuti suurendasid harude arvu kasvuperioodi lõpuks Megafol ja poole väiksema kastmissagedusega Allgrow. Radifarmil harude arvu suurendav mõju puudus ja jäi sarnaseks NPK ning 1/2NPK variantide taimede harude arvuga.

 • Ka sel aastal jäi biostimulantide mõju pelargooni õitsemisele tagasihoidlikuks ja varieeruvaks ning selget läbivat õisikute arvu suurendavat mõju võrreldes NPK ja 1/2NPK variantidega oli preparaatidel vähe. Vaid maikuu esimesel ja juuli viimasel mõõtmisel oli Allgrow täisnormiga kastmisel statistiliselt usutav mõju õitsemisele, suurendades õisikute arvu. Muul ajal jäi Allgrowga kastetud taimede õisikute arv samale tasemele NPK variandi taimedega. Kuigi katseperioodi lõpuks oli Allgrowga kastetud variandi taimedel mõnevõrra rohkem õisikuid, siis võrreldes NPK variandiga statistiliselt usutavat mõju ei olnud. Radifarmi, Megafoli ja poole kastmissagedusega Allgrowga kastmine õisikute arvu ei suurendanud.

 • Kasvuperioodi lõpuks olid kõrgemad lopsakamad taimed Allgrow, ½ Allgrow ja Radifarm variantides.

 • Nii Allgrow täisnormiga kui ka poole väiksema sagedusega kastmine suurendasid oluliselt taimede lehtede arvu.

 • EC (elektrijuhtivus) näitaja substraadis püsis stabiilselt 2,0 – 2,68 mS/m vahel kui taimed olid kasvuhoones. Peale avamaale viimist juuni keskel EC näit langes veidi sõltuvalt vihmahoogudest ja püsis vahemikus 1,34 – 2,52mS/m.

 • Juurestik oli sel aastal kõigil variantidel võrdlemisi hästi arenenud. Mõnevõrra rohkem oli juuri näha ka mullapalli külgedel Allgrow ja ½Algrow variandil ning vähem NPK ja ½ NPK variandil.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ka 2020.a. avaldas Allgrow-ga kastmine taimede kasvule ja õitsemisele positiivset mõju. Taimed nägid välja kauem dekoratiivsed.

Järeldused 2020.a. puispetuunia:

 • Ka 2020.a. ilmnes positiivne effekt puispetuunia õitsemisele ainult Allgrow-ga kastmisel, mil õite arv ületas mitmekordselt teisi variante. Kuigi poole vähema kastmissagedusega Allgrow variant jäi õitsemise poolest alla Allgrow täisnormiga kastmisele, oli sellel siiski oluline õite arvu suurendav mõju võrreldes teiste katsevariantidega. Augustis oli Allgrow variandis 3 taime kohta keskmiselt 848 õit ja 1/2Allgrow variandis 692 õit. Võrdlusena NPK variandis oli 171 õit.

 • Juurepallide fotodelt on näha, et kõige parema juurekavaga olid ka sel aastal Allgrow ja 1/2Allgrow variandi taimedel.

Kokkuvõtvalt oli ka 2020.a. biostimulantidest ainsana Allgrowl (nii täisnormi kui poole kastmissagedusega variandil) oluline õitsemist suurendav mõju puispetuuniale, mida oli ka visuaalselt näha.

             10.JUUNI 2020              17.JUUNI 2020             01.JUULI 2020              15.JUULI 2020              28.JUULI 2020               12.AUGUST 2020              26.AUGUST 2020